Saturday, March 11, 2006

senza parole


F1020023
Originally uploaded by Baskjev.